Pastoračná inštrukcia
k dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu
o spoločenských komunikačných prostriedkoch

COMMUNIO ET PROGRESSIO „SPOLOČENSTVO A ROZVOJ"

BOD 34)      Právo „informácie" - právo informovať a právo byť informovaný
Súčasný človek musí byť dobre, úplne a verne informovaný o skutočnostiach, aby uprostred neustálej menlivosti sveta dnešných čias pochopil svet, v ktorom žije. Musí sa vyrovnať s udalosťami a zmenami, ktoré od neho denne vyžadujú úsudok, rozhodovanie, musí mať činný a významný podiel na živote vo vlastnom spoločenskom prostredí, musí sa zúčastňovať na ekonomickom a politickom dianí, na riešení otázok spoločnosti, ľudstva i náboženských otázok dneška. Tomuto právu, ktoré vyplýva z uvedených požiadaviek, zodpovedá povinnosť dopracovať sa k primeraným informáciám, a tá nemôže byť splnená bez toho, aby jednotlivec nemal podiel na získavaní informácií. Preto musí človek disponovať takými prostriedkami a nástrojmi, pomocou ktorých by si mohol slobodne vybrať z informácií to, čo zodpovedá jeho súkromným alebo spoločenským potrebám. Bez rôznorodosti zdrojov informácií bude uplatňovanie tohto práva márne a neúčinné.

Pane urob nás nástrojom svojho pokoja. • Daj, aby sme spoznali zlo vkrádajúce sa do komunikácie, ktorá nevytvára spoločenstvo. • Daj, aby sme boli schopní zbaviť naše súdy jedovatosti. • Pomôž nám hovoriť o druhých ako o bratoch a sestrách. • Ty si verný a hodný dôvery; daj, aby naše slová boli semenami dobra pre svet: daj nech vieme počúvať tam, kde vládne hlučná vrava; daj nech vieme podnecovať k harmónii tam, kde vládne chaos; daj, nech vnášame jasnosť tam, kde vládne viacznačnosť; daj nech prinášame vzájomné spoluprežívanie tam, kde existuje vylúčenie; daj, nech užívame striedmosť tam, kde vládne senzáciechtivosť; daj, nech kladieme skutočné otázky tam, kde vládne povrchnosť; daj, nech vzbudzujeme dôveru tam, kde existujú predsudky; daj, nech vnášame úctu tam, kde vládne agresivita; daj, nech prinášame pravdu tam, kde vládne klamstvo. • Amen.